Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw obsługi kadrowej
 • w Wydziale Zasobów Ludzkich w Biurze Administracyjno-Finansowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02 – 305 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych w Urzędzie Transportu Kolejowego;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 • prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • sporządzanie dokumentów związanych z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy;
 • wprowadzanie ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w Urzędzie Transportu Kolejowego na strony internetowe BIP UTK i BIP KPRM oraz zamieszczanie ogłoszeń w siedzibie UTK;
 • przygotowywanie skierowań na badania wstępne dla kandydatów do pracy oraz skierowań dla pracowników na badania okresowe lub badania kontrolne;
 • prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem pracowników od służby wojskowej;
 • obsługa programu PŁATNIK w celu dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych pracowników i członków ich rodzin, wyrejestrowywania oraz zmian w zgłoszeniach.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu.
  Zagrożenie korupcją.
  Krajowe wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.
  Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego związanego z obsługą kadrową
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych,
  • znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz aktów wykonawczych,
  • znajomość rozporządzenia w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe profilowe – kierunki: prawo, administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • kursy specjalistyczne dotyczące zagadnień kadrowych,
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego związanego z obsługą kadrową w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe profilowe na kierunkach: prawo, administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów specjalistycznych dotyczących zagadnień kadrowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe związane z obsługą kadrową w administracji publicznej.

Termin składania dokumentów:

  27-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02-305 Warszawa
  z podaniem numeru ogłoszenia 168752.
  Zachęcamy kandydatów do wypełniania i przesyłania ankiety rekrutacyjnej dostępnej na stronie internetowej Urzędu: www.utk.gov.pl

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
  W przypadku przedstawienia dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna wraz ze sprawdzeniem umiejętności obsługi komputera.

  Kandydaci spełniający wymagania formalne – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. Wyżej wymienieni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie, miejscu oraz o technikach i metodach naboru.

  Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl , http://bip.utk.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 749 15 20.