Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

 • Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw inspektor nadzoru
 • w Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im.gen.bryg. Stefana Pasławskiego
  ul. gen. Wł. Sikorskiego 78
  11-400 Kętrzyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kętrzyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pełnienie funkcji inspektoru nadzoru inwestorskiego.Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawow. kontroli zgodności jej realiz. z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownict
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, skompletowanie pełnej dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót,
 • potwierdzanie usuwania wad, kontrolowanie rozliczeń budowy. Czas realizacji zadania związany jest z okresem realizacji robót budowlanych. Na zadaniach nie wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego pracownik pełni funkcję koordynatora zadania,
 • sporządzanie wyceny robót budowlanych, kosztorysów z wykorzystaniem programu komputerowego NormaPro celem określenia wartości planowanych i realizowanych zadań. Zadanie realizowane na etapie planowania realizacji robót budowlnaych oraz na etapie ich trwania,
 • przygotowywanie i opracowywanie dokumentów będących podstawą do wszczęcia procedur zamówień publicznych dotyczących robót budowlanych oraz uczestniczenie w komisjach przetargowych celem umożliwienia W-MOSG zakupu usług i robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach tej czynności pracownik realizuje procedurę związaną z rozpoznaniem rynku, rozesłaniem zaproszeń do składania ofert, uczestniczy w ocenie ofert, przygotowuje umowy,
 • uczestniczenie w odbiorach robót realizowanych inwestycji i remontów celem zapewnienia zgodności z zakresem rzeczowym oraz zapewnienia odpowiedniej jakości. Jest to czynność kończąca realizację robót budowlanych (napraw gwarancyjnych),
 • opracowywanie programów inwestycji, założeń fukcjonalno-użytkowych lub programów funkcjonalno-użytkowych, zbiorczych zestawień kosztów oraz harmonogramów realizacji zadań realizowanych przez W-MOSG celem określenia planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca zespołowa, administracyjno-biurowa, przy użyciu sprzętu biurowego (komputera, drukarki, telefonu, faksu) oraz z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania np. do kosztorysowania.
  Na stanowisku pracy występują: częste kontakty z przedstawicielami wykonawcy robót, nadzoru budowlanego, częste wyjazdy na miejsce prowadzonych prac budowlanych, udział w komisjach między innymi przetargowych, odbiorowych, przeglądu stanu technicznego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego W-MOSG. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek nieprzystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności uniemożliwiającym swobodne przemieszczanie się (bariery architektoniczne w postaci schodów, brak windy), brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej, oświetlenie naturalne i sztuczne, na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  • znajomość przepisów Prawa budowlanego,
  • obsługa programów kosztorysowych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejetność argumentowania,
  • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzajacych posiadanie uprawnień budowlanych,
 • kopie dokumentów lub zaświadczenia o posiadaniu wymaganego okresu i rodzaju doświadczenia zawodowego.

Termin składania dokumentów:

  22-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
  gen. Sikorskiego 78
  11-400 Kętrzyn
  Kancelaria Jawna

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze brutto na podstawie umowy o pracę na czas określony ok. 2060 zł. Dokumenty można składać osobiście w Kancelarii Jawnej lub nadsyłać pocztą na wskazany adres (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys i świadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Lista ofert kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona w BIP W-MOSG. Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, po zakończonej procedurze kwalifikacyjnej ulegną komisyjnemu zniszczeniu.