Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw obsługi składów orzekających oraz nadzoru nad realizacją orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • w Wydziale Polityki Społecznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Elbląg
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – Delegatura w Elblągu
  ul. Wojska Polskiego 1
  82-300 Elbląg

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem odwołań od decyzji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (decyzje wydawane w II instancji) w celu weryfikacji rozstrzygnięć w sprawach o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;
 • prowadzenie bieżącego nadzoru nad powiatowymi zespołami ds. orzekania o niepełnosprawności, w tym szkolenie członków i udzielanie wyjaśnień, analiza działalności na podstawie informacji o realizacji zadań;
 • kontrola orzeczeń i dokumentacji na etapie postępowania odwoławczego, w celu prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
 • organizacja badań specjalistycznych osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w celu stworzenia odpowiednich warunków wykonywania badań niezbędnych do pełnej oceny ich stanu zdrowia;
 • sporządzanie analiz, opracowań oraz innych informacji w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy dla potrzeb MPiPS, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Wojewody, Wydziału Polityki Społecznej w celu monitorowania oraz okresowej oceny stanu i efektywności działalności zespołów;
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem obszaru działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz siedziby wyjazdowych składów orzekających w powiatach, w których nie powołano powiatowego zespołu w celu zapewnienia dostępności usług oraz racjonalizacji wydatków na funkcjonowanie zespołów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
  – kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
  – wyznaczone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych, podjazdy dla osób niepełnosprawnych, parter.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia,
  • znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r., w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności,
  • znajomość instrukcji kancelaryjnej – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • rzetelność i terminowość,
  • zorientowanie na osiąganie celów,
  • doskonalenie zawodowe.

wymagania dodatkowe

 • studia magisterskie: prawo lub administracja,
 • przeszkolenie z zakresu obsługi Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności „SI EKSMOoN”,
 • 1 rok doświadczenia w obszarze wydawania orzeczeń o ustaleniu lub odmowie ustalenia niepełnosprawności/stopnia niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopie świadectw i innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie, w których zawarta jest informacja o okresie zatrudnienia oraz o rodzaju stosunku prawnego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu obsługi Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności „SI EKSMOoN”.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
  Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn
  (pok. 122)
  z dopiskiem „ogłoszenie nr (właściwy dla danego ogłoszenia)” na liście motywacyjnym

Inne informacje:

   Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
   do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;
   oświadczenia, list motywacyjny i CV muszą być podpisanie własnoręcznie;
   oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych;
   oferty muszą zawierać numer ogłoszenia prowadzonego naboru;
   lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie www.bip.uw.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert;
   oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
   dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
   przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok. 1939 zł brutto;
   dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 52 32 484;
   wzór oświadczeń dostępny jest na stronie: www.bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie.