Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw kontroli
 • w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 37/15

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli w samorządach terytorialnych, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych w zakresie przekazywanych dotacji
 • sporządzanie programów kontroli
 • sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych oraz wystąpień pokontrolnych
 • rozpatrywanie zastrzeżeń do projektów wystąpień pokontrolnych
 • sporządzanie zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – realizowanie znacznej ilości zadań poza siedzibą urzędu, na terenie województwa wielkopolskiego (konieczność wyjazdów służbowych)
  – stres związany z przeprowadzaniem kontroli, obsługą klientów zewnętrznych; wymagana asertywność i komunikatywność
  – w siedzibie urzędu praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
  – obsługa poczty oraz wykonywanie czynności archiwizacyjnych
  – konieczność poruszania się po Urzędzie w celu przekazania lub odebrania dokumentów

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na VIII piętrze budynku biurowego
  – budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
  – drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
  – stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
  – powyżej V piętra pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  – budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o pomocy społecznej, o finansach publicznych, o rachunkowości, przepisów regulujących tryb postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
  • umiejętność redagowania pism
  • umiejętność analitycznego myślenia, interpretacji danych, działania w sytuacjach stresowych

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, techniczne
 • doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kontrolerskim
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  02-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  z podaniem w ofercie nr ref. 37/15
  lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
  z podaniem w ofercie nr ref. 37/15

Inne informacje:

  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
  (http://bip.poznan.uw.gov.pl/wzor-oswiadczenia-dla-kandydatow-starajacych-sie-o-prace-w-wuw)
  Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, droga elektroniczną lub pocztową.
  Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
  Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończonego naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2400-2500 zł.
  Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91 oraz 61 854 11 87.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.