Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw zamówień publicznych
 • w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 29/15

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji przetargowej w celu prawidłowego dokumentowania zamówienia publicznego
 • przygotowywanie umowy związanej z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego w celu prawidłowego określenia sposobu zakończenia zamówienia publicznego
 • uczestniczenie w pracach Komisji Przetargowych – włącznie z uprawnieniem do pełnienia funkcji Przewodniczącego komisji w celu sprawdzenia składanych ofert oraz ich oceny
 • współpraca z pracownikami merytorycznie odpowiedzialnymi za sporządzenie wniosków oraz opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w celu prawidłowego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
  – zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Urzędu
  – obsługa klientów, poczty oraz wykonywanie czynności archiwizacyjnych
  – konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazaniu lub odebrania dokumentów

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku biurowego
  – budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
  – drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
  – stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
  – pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
  – budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zamówieniach publicznych po stronie zamawiającego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
  • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w aspekcie powiązania z zamówieniami publicznymi
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • znajomość kodeksu etyki w służbie cywilnej
  • umiejętność współpracy z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
  • umiejętność organizacji pracy własnej
  • komunikatywność
  • umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  z podaniem w ofercie nr ref. 28/15
  lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
  z podaniem w ofercie nr ref. 28/15

Inne informacje:

  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
  (http://bip.poznan.uw.gov.pl/wzor-oswiadczenia-dla-kandydatow-starajacych-sie-o-prace-w-wuw)
  Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
  Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
  Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2500 zł.
  Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91 oraz 61 854 11 87.