Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw przyjmowania wniosków
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 25/15

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Pl. Wolności 17

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i weryfikacja pod względem formalnym wniosków, załączników i innych dokumentów związanych z udzielaniem cudzoziemcom zezwoleń na pobyt w Polsce, wydawaniem zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców, wpisem zaproszeń do ewidencji
 • udzielanie wszelkich informacji dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, pracy cudzoziemców na terytorium RP oraz wskazywanie właściwych instytucji, które zakresem swojego działania obejmują sprawy związane z migrantami
 • pobieranie odcisków palców od cudzoziemców w celu weryfikacji danych cudzoziemców w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS)
 • przygotowywanie projektów zaświadczeń wydawanych cudzoziemcom
 • wydawanie cudzoziemcom dokumentów (kart pobytu, polskich dokumentów podróży i tożsamości) oraz wprowadzanie do komputerowego systemu POBYT informacji o odebranych kartach

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca związana z obsługą klientów i poczty oraz wykonywaniem typowych prac administracyjno-biurowych z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
  – bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko znajduje się na IV piętrze budynku biurowego,
  – stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację,
  – klatka schodowa o szerokości 160 cm z poręczami, strome schody zabiegowe,
  – drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
  – budynek oraz winda nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  – pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe , pożądane magisterskie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o cudzoziemcach i pokrewnych, kpa, ustawy o obywatelstwie polskim, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy i o aktach stanu cywilnego
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • komunikatywność, umiejętność argumentowania i negocjowania
  • umiejętność pracy z trudnym klientem
  • umiejętność obsługi komputera
  • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy związanej z pobytem cudzoziemców
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • przeszkolenie w zakresie obsługi trudnego klienta
 • znajomość przepisów prawa handlowego, podatkowego, umów i konwencji międzynarodowych dotyczących praw człowieka
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • spostrzegawczość

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  z podaniem w ofercie nr ref. 25/15
  lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
  z podaniem w ofercie nr ref. 25/15

Inne informacje:

  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
  (http://bip.poznan.uw.gov.pl/wzor-oswiadczenia-dla-kandydatow-starajacych-sie-o-prace-w-wuw)
  Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, droga elektroniczną lub pocztową.
  Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
  Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończonego naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2300 zł.
  Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91 oraz 61 854 11 87.