Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie

 • Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw udziału w nadzorze nad aptekami ogólnodostępnymi
 • w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Rzeszów
  35-205 Rzeszów
  ul. Warszawska 12a

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestnictwo w kontrolowaniu aptek ogólnodostępnych,
 • uczestnictwo w nadzorze nad jakością produktów leczniczych będących przedmiotem obrotu,
 • prowadzenie dokumentacji nadzorowanych jednostek,
 • prowadzenie i uaktualnianie rejestrów dotyczących aptek ogólnodostępnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Inspektoratu,
  – praca w terenie, udział w kontrolach,
  – kontakt z klientem zewnętrznym urzędu,
  – konieczność rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze,
  – stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku,
  – budynek dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie nauk medycznych, wyższe chemiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z obrotem produktami leczniczymi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów Prawa farmaceutycznego,
  • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • obsługa komputera MS Office: Word, Excel.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność,
 • odporność na sytuacje stresowe,
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających niezbędne 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze związanym z obrotem produktami leczniczymi

Termin składania dokumentów:

  13-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  WARSZAWSKA 12 a
  35-205 RZESZÓW

Inne informacje:

  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. Składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  Oferty przesłane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Rekrutacja składa się z 3 etapów:
  1. Zapoznanie się przez komisję kwalifikacyjną z przedstawionymi ofertami.
  2. Pisemny egzamin sprawdzający wiedzę z zakresu wymagań zawartych w ogłoszeniu.
  3. Rozmowa kwalifikacyjna, z nie więcej niż pięcioma kandydatami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w sprawdzianie pisemnym.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:17 8620545