Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie

 • Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw nadzoru nad punktami aptecznymi i obrotem pozaaptecznym
 • w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Rzeszów
  35-205 Rzeszów
  ul. Warszawska 12 a

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestnictwo w kontrolowaniu działalności aptek, punktów aptecznych, placówek obrotu pozaaptecznego,
 • uczestnictwo w nadzorze nad jakością produktów leczniczych będących przedmiotem obrotu,
 • prowadzenie dokumentacji nadzorowanych jednostek,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Inspektoratu,
  – praca w terenie, udział w kontrolach,
  – kontakt z klientem zewnętrznym urzędu,
  – konieczność rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze,
  – stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku,
  – budynek dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe wyższe w zakresie nauk medycznych, wyższe chemiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w tym 2 lata w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa farmaceutycznego,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających niezbędne doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów:

  19-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  WARSZAWSKA 12 a
  35-205 RZESZÓW

Inne informacje:

  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. Składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Oferty przesłane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Rekrutacja składa się z 3 etapów:
  1. Zapoznanie się przez komisję kwalifikacyjną z przedstawionymi ofertami.
  2. Pisemny egzamin sprawdzający wiedzę z zakresu wymagań zawartych w ogłoszeniu.
  3. Rozmowa kwalifikacyjna, z nie więcej niż pięcioma kandydatami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w sprawdzianie pisemnym.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.