Urząd Statystyczny w Lublinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy statystyk
 • do spraw realizacji badań statystycznych
 • w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Oddział w Zamościu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Statystyczny w Lublinie
  ul. St. Leszczyńskiego 48
  20-068 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zamość
 • Zamość, ul. Podgroble 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie kontroli logicznej i merytorycznej sprawozdań i ankiet wpływających do Urzędu w celu wyeliminowania błędów materiałowych,
 • gromadzenie i przetwarzanie danych pierwotnych w celu uzyskania materiału do dalszej analizy,
 • wstępna analiza i kontrola poprawności wyników badań statystycznych, także poprzez prowadzenie kontroli terenowych w celu zapewnienia odpowiedniej jakości badania,
 • współuczestnictwo w realizacji badania w terenie w celu zapewnienia ciągłości badania,
 • uczestnictwo w dystrybucji kwestionariuszy i innych materiałów statystycznych do jednostek sprawozdawczych i respondentów w celu umożliwienia realizacji badania i zapewnienia jego kompletności

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego,
  praca samodzielna wymagająca szczególnej koncentracji,
  wykonywanie zadań pod presją czasu,
  stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
  praca w terenie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku,
  bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień z zakresu statystyki, w tym znajomość ustawy o statystyce publicznej,
  • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej
  • odpowiedzialność i rzetelność w realizacji zadań,
  • umiejętności analityczne

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w realizacji badań statystycznych,
 • umiejętnośc pracy w zespole,
 • umiejętnośc pracy w sytuacjach stresowych,
 • skuteczna komunikacja.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  26-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny w Lublinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. St. Leszczyńskiego 48
  20-068 Lublin
  z dopiskiem na liście motywacyjnym „ oferta nr 01/06/2015”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
  bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto do 1800,00 PLN + dodatek za wieloletnią pracę
  w służbie cywilnej (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej j.t. Dz. U. 2014 poz. 1111 z późn. zm.),
  W ciągu 2 tygodni od upływu terminu składania ofert na stronie internetowej Urzędu
  pod adresem www.lublin.stat.gov.pl w zakładce O Urzędzie-Informacje ogólne – Praca zamieszczona będzie lista kandydatów spełniających wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu oraz termin i miejsce kolejnego etapu naboru. Pod ww. adresem internetowym umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia.
  Oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem
  o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia pod numerem
  telefonu: 81 533 20 51 wew. 150 lub 119.