Urząd Statystyczny w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • statystyk
 • do spraw realizacji badań statystycznych
 • w Oddziale w Tczewie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Statystyczny w Gdańsku
  ul. Danusi 4
  80-434 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tczew
 • Urząd Statystyczny w Gdańsku
  Oddział w Tczewie
  ul. Gdańska 33 H
  83-110 Tczew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych przekazywanych do urzędu,
 • przeprowadzanie kontroli formalnej, logicznej i rachunkowej zgromadzonych danych oraz wyjaśnianie potencjalnych błędów z jednostkami sprawozdawczymi,
 • współpraca z jednostkami sprawozdawczymi w celu udzielania wsparcia i wyjaśnień organizacyjnych, technicznych i merytorycznych,
 • zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych pozyskiwanych poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne w zakresie społecznych i rolniczych ankietowych badań statystycznych,
 • wykonywanie prac związanych z realizacją i promocją badań statystycznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  kontakt telefoniczny z podmiotami sprawozdawczymi, możliwe wyjazdy służbowe, przeprowadzanie wywiadów ankietowych w terenie, praca wymagająca dużej odporności na stres z uwagi na kontakt bezpośredni z respondentami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze budynku nieprzystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  brak podjazdu przy wejściu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
  brak windy wewnątrz budynku dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
  brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w pracy biurowej.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • podstawowa obsługa programów IT (Word, Excel),
  • orientacja na cele,
  • organizacja własnej pracy,
  • doskonalenie zawodowe,
  • odporność na stres.

wymagania dodatkowe

 • komunikacja interpersonalna,
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych,
 • pozytywne podejście do klienta,
 • myślenie analityczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  25-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny
  Danusi 4
  80-434 Gdańsk
  z dopiskiem oferta nr 04/2015

Inne informacje:

  Nabór składa się z trzech etapów:
  I etap: weryfikacja formalna ofert;
  II etap: test wiedzy;
  III etap: rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacyjnego.
  Oferty niepodpisane ( list motywacyjny, życiorys, oświadczenia), niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz uzupełnione lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru można będzie odebrać w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2000 zł brutto.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Urząd nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 76-83-150.