Urząd Statystyczny w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • statystyk
 • do spraw realizacji badań statystycznych
 • w Wydziale Badań Ankietowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Statystyczny w Warszawie
  ul. 1 Sierpnia 21
  02-134 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • odbiór, kontrola logiczna i merytoryczna ankiet i materiałów statystycznych otrzymanych od ankieterów,
 • analiza i kontrola poprawności wyników badań statystycznych, w tym również kontrola rzetelności pracy ankietera w terenie,
 • przygotowanie do pracy nowozatrudnionych ankieterów oraz ich stały instruktaż,
 • gromadzenie i przetwarzanie danych pierwotnych w celu monitorowania spływu materiałów statystycznych do urzędu,
 • ocena jakości wyników badań statystycznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa,
  – użytkowanie sprzętu biurowego,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – praca wspomagana specjalistycznym programem wspierającym proces realizacji badań statystycznych,
  – praca w terenie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek użyteczności publicznej posiada podjazd i dwie windy,
  – windy nie są wyposażone w informację głosową,
  – ciągi komunikacyjne w budynku odpowiedniej szerokości,
  – brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej,
  • dobra znajomość MS Office,
  • rzetelność i terminowość,
  • zorientowanie na osiąganie celów,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • otwartość na doskonalenie zawodowe,
  • umiejętność efektywnej komunikacji interpersonalnej,
  • pozytywne podejście do klienta,
  • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych,
  • zdolność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów poświadczających posiadanie kompetencji oraz kwalifikacji.

Termin składania dokumentów:

  01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny w Warszawie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. 1 Sierpnia 21
  02-134 Warszawa
  koniecznie z dopiskiem: 7/2015

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 464 20 88. Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
  Za ofertę spełniającą warunki formalne uważa się ofertę zawierającą wszystkie prawidłowe oświadczenia i załączone dokumenty.
  Życiorys, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane odręcznie.
  Aplikacje niezawierające ww. dokumentów są eliminowane z dalszych etapów naboru.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.