Kuratorium Oświaty w Krakowie

 • Małopolski Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • wizytator
 • do spraw nadzoru pedagogicznego
 • w Delegaturze w Nowym Sączu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 3

Adres urzędu

  31-156 Kraków ul. Basztowa 22

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowy Sącz
 • 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 52

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • po ukończeniu szkolenia z zakresu ewaluacji w nadzorze pedagogicznym sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez dokonywanie ewaluacji w zakresie wymagań, o których mowa w § 7 ust. 4 rozporządzenia z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168,poz. 1324, zm.2013 r. poz. 560),
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce w zakresie oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.
 • monitorowanie działań szkoły lub placówki., o którym mowa w § 2 pkt 11 rozporządzenia, zbieranie i analiza informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.
 • dokonywanie oceny stanu i warunków działalności szkół i placówek pod względem legalności, kontrolowanie działań dyrektorów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w nadzorowanych szkołach i placówkach oświatowych.
 • sprawowanie nadzoru pedagogiczny poprzez wspomaganie pracy szkół i placówek, analizowanie wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Wyjazdy służbowe, w tym wykonywanie czynności służbowych (ewaluacje i kontrole szkół i placówek oświatowych) poza siedzibą urzędu. W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Pomieszczenia Kuratorium mieszczą się na drugim i czwartym piętrze w budynku przy ul. Jagiellońskiej 52 bez windy i podjazdu. Wyjazdy w teren komunikacją publiczną. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z edukacją na stanowisku pedagogicznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • co najmniej 5 letni staż pracy pedagogicznej lub 5 letni staż pracy w szkole wyższej, w przypadku nauczyciela akademickiego wymagane jest potwierdzenie statusu nauczyciela akademickiego,
  • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania (wymaganie konieczne w przypadku nauczyciela akademickiego nawet jeżeli spełnia inne warunki) albo
  • co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami albo w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,

wymagania dodatkowe

 • znajomość prawa oświatowego, problematyki nadzoru pedagogicznego i kpa,
 • dobra organizacja pracy,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy pedagogicznej,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie wymaganych form doskonalenia,
 • zaświadczenie potwierdzające ewentualne zatrudnienie w szkole lub placówce, jeśli kandydatka/kandydat pozostaje w zatrudnieniu,
 • w przypadku nauczycielki/nauczyciela akademickiego zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w szkole wyższej,
 • kopie aktu nadania stopnia awansu zawodowego,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2006 r. nr 125 poz. 869),
 • oświadczenie o gotowości podjęcia szkolenia w zakresie ewaluacji w nadzorze pedagogicznym.

Termin składania dokumentów:

  06-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty
  Basztowa 22
  31-156 Kraków

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 392-12-88, 12 422-94-70.
  Kandydatki//kandydaci muszą spełniać wszystkie wymagania niezbędne jak również złożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Za datę nadesłania oferty uznaje się datę wpływu do urzędu (do ofert składanych osobiście) lub datę stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Przy składaniu dokumentów proszę podać numer ogłoszenia. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3110,57 zł. Dokumenty złożone w postępowaniu rekrutacyjnym można odebrać w terminie 1 m-ca od rozmowy kwalifikacyjnej. Po tym terminie dokumenty złożone przez kandydata/kandydatkę zostaną komisyjnie zniszczone.