Kuratorium Oświaty w Łodzi

 • Łódzki Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • wizytator
 • w Wydziale Strategii i Kadr

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Kuratorium Oświaty w Łodzi
  Al. Kościuszki 120A
  90-446 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli w szkołach i placówkach,
 • dokonywania oceny cząstkowej dyrektorów szkół (placówek),
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w celu stwierdzenia zasadności skarg i wniosków kierowanych do Łódzkiego Kuratora Oświaty,
 • udział w postępowania administracyjnych w celu nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego,
 • realizowanie innych czynności pozostających w zakresie właściwości Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
  – zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu,
  – wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami,
  – wystąpienia publiczne związane z reprezentowaniem urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
  – stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych,
  – budynek nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
  – budynek nie jest wyposażony w windę,
  – pomieszczenia higieniczno – sanitarne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • w przypadku nauczyciela:
  • co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej,
  • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
  • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
  • w przypadku nauczyciela akademickiego:
  • co najmniej 5-letni staż pracy,
  • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
  • znajomość przepisów prawa oświatowego.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w organach samorządowych lub administracji rządowej,
 • znajomość prawa oświatowego oraz problematyki nadzoru pedagogicznego,
 • znajomość podstaw prawa administracyjnego i procedury administracyjnej,
 • stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
 • udokumentowana znajomość języka obcego,
 • obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office i pracy w sieci.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów poświadczających staż pracy, w tym staż pedagogiczny lub staż na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Termin składania dokumentów:

  12-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty w Łodzi
  Al. Kościszki 120A
  90-446 Łódź
  z dopiskiem: oferta pracy WIZ_WSiK

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i zasadach selekcji kandydatów. Osoby, których oferty zostaną odrzucone na etapie analizy formalnej, nie będą powiadamiane.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
  Wszystkie oświadczenia składające się na ofertę oraz list motywacyjny winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (42) 636-26-76