Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • zastępca dyrektora
 • do spraw Ekonomiczno – Finansowych
 • Oddziału w Łodzi

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Łodzi
  ul. Irysowa 2, 91–857 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej Oddziału w tym kontrola procesu planowania i realizacji dochodów i wydatków, nadzór i koordynacja przygotowywania sprawozdań w powyższym zakresie,
 • nadzór nad prowadzeniem rachunkowości Oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • nadzór nad planowaniem, rozwojem oraz wdrażaniem polityki i procedur oraz nad sprawnym funkcjonowaniem zaplecza administracyjnego, kontrola nad optymalizacją procesów i kosztów zarządzania majątkiem Oddziału,
 • nadzór i koordynacja prawidłowości planowania i wykorzystania środków PT POIiŚ w części realizowanej przez Oddział,
 • nadzór nad zasobami infrastruktury informatycznej Oddziału, kontrola wyposażenia komórek organizacyjnych w sprzęt komputerowy i oprogramowanie we współpracy z właściwą komórką organizacyjną w Centrali w zakresie planowanych i realizowanych przedsięwzięć informatycznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stres związany z podejmowaniem decyzji i z dysponowaniem środkami publicznymi,
  – praca pod presją czasu,
  – praca wymaga szczególnej koncentracji i samodzielności ,
  – większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarki, fax, inny sprzęt biurowy,
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  – bariery architektoniczne: brak wind.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne lub ekonomiczne studia podyplomowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w jednym z obszarów: finansów i/lub księgowości i/lub zamówień publicznych i/lub gospodarki nieruchomościami i/lub rozliczania środków pochodzących z UE i/lub obsługowo-organizacyjnym w jednostkach sektora finansów publicznych w tym 3 lata stażu pracy w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
  • znajomość przepisów o: rachunkowości, finansach publicznych, ubezpieczeniach społecznych,
  • znajomość przepisów o: podatku dochodowym, VAT, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finasów publicznych,
  • znajomość przepisów o: zamówieniach publicznych, gospodarce nieruchomościami,
  • umiejętność: zarządzania zasobami, podejmowania decyzji i odpowiedzialności, skutecznej komunikacji, analitycznego myślenia,
  • umiejętność obsługi komputera – MS Office.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe lub podyplomowe w zakresie rachunkowości,
 • przeszkolenie w zakresie przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, ubezpieczeń społecznych, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami,
 • prawo jazdy kat.B
 • znajomość procedur unijnych w zakresie rozliczeń finansowych,
 • umiejętność obsługi systemu SAP,
 • 3 lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym w obszarze księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe,
 • kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

  05-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Łodzi
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul. Irysowa 2
  91 – 857 Łódź

Inne informacje:

  Informacje o metodach naboru:
  – sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
  – pisemny sprawdzian wiedzy/umiejętności w przypadku dużej ilości ofert spełniających wymagania formalne (w przypadku powyżej 10 ofert spełniających wymagania formalne,)
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  (Dz. U. Nr 227, Poz. 1505 ze zm.). Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (042) 233-97-53