Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

 • Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • zastępca powiatowego lekarza weterynarii
 • w Krapkowicach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Kilińskiego 1
  47-300 Krapkowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Krapkowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizacja pracy oraz kierowanie pracownikami inspektoratu w czasie nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 • kierowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań merytorycznych wykonywanych przez zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych,
 • realizacja zadań z zakresu zdrowia i dobrostanu zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia zdrowia publicznego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z kpa w stosunku do nadzorowanych podmiotów,
 • gospodarowanie budżetem inspektoratu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca poza siedzibą urzędu, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją, stres związanych z kontaktem z podmiotami nadzorowanymi i instytucjami kontrolującymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy – komputer,
  lokalizacja biura – II piętro – winda
  bariery architektoniczne – brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • specjalizacja w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,
  • nienaganny przebieg pracy w administracji weterynaryjnej,
  • znajomość aktualnych przepisów polskich i unijnych dotyczących Inspekcji Weterynaryjnej,
  • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),
  • prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • staranność, rzetelność, obowiązkowość,
 • kultura pracy i kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP,
 • kserokopie świadectw pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Wrocławska 170
  45-836 Opole

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane(decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: 774661515,775417209.