Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • zastępca powiatowego lekarza weterynarii
 • w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pile

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Siemiradzkiego 18
  64-920 PiłaMiejsce wykonywania pracy:

 • Piła
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadza kontrole w nadzorowanych podmiotach w celu spełnienia wymagań określonych prawem,
 • przygotowuje sprawozdania w celu monitorowania prawidłowego wykonania działań wynikających z zadań Inspekcji Weterynaryjnej,
 • sporządza harmonogramy badań urzędowych, w celu prawidłowego wykonania działań wynikających z zadań Inspekcji Weterynaryjnej,
 • koordynuje zadania i uczestniczy w pracy merytorycznej PIW,
 • kieruje, koordynuje i nadzoruje pracą PIW, w celu realizacji zadań zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca od poniedziałku do piątku,
  – praca w siedzibie urzędu oraz w terenie (teren powiatu pilskiego)
  – praca w zespole,
  – krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
  – dyspozycyjność,
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – brak windy w budynku,
  – brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • znajomość przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji, zwłaszcza z zakresu administracji publicznej,
  • umiejętność kierowania zespołem oraz umiejętności interpersonalne,

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z procedur postępowania administracyjnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa pracy, zagrożeń korupcyjnych, zarządzania jakością w administracji publicznej,
 • znajomość języka obcego (angielski, niemiecki lub rosyjski) w stopniu komunikatywnym,
 • prawo jazdy kat.B
 • doświadczenie zawodowe – 3 lata w Inspekcji Weterynaryjnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, ukończonych kursów i szkoleń,
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul.Grunwaldzka 250
  60-166 Poznań
  pok.131, I piętro

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Wymogi formalne spełniają te oferty, które zostaną nadesłane w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego), zawierają komplet dokumentów, w tym własnoręcznie podpisane oświadczenia oraz spełniają wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu.
  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (61) 661-90-08.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.