Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

 • Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • zastępca powiatowego lekarza weterynarii
 • w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Złotoryi

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Kardynała Wyszyńskiego 12,
  59-500 Złotoryja

Miejsce wykonywania pracy:

 • Złotoryja

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zastępowanie powiatowego lekarza weterynarii podczas jego nieobecności
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych
 • ochrona zdrowia zwierząt i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt; plany gotowości, nadzór nad obrotem i handlem zwierzętami, identyfikacją i rejestracją zwierząt, dobrostanem zwierząt i higieną materiału biologicznego, sprawozdawczość;
 • monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;
 • badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, sprawozdawczość;
 • nadzór nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego, wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych, sprawozdawczość.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w terenie,
  – wyjazdy służbowe,
  – wystąpienie publiczne,
  – reprezentacja urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • czynne prawo jazdy,
  • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
  • obsługa komputera,
  • umiejętność negocjacji.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność nawiązywania kontaktów z nadzorowanymi podmiotami
 • praca w zespole,
 • kreatywne i analityczne myślenie,
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych,
 • zdolność oceny zagrożenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Termin składania dokumentów:

  31-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Januszowicka 48
  50-983 Wrocław

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie testu e-mail (telefonicznie w przypadku braku braku adresu e-mailowego). List motywacyjny , CV i wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 71 367 70 16 wew.140.