Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent w Zespole Planowania Przestrzennego

Liczba lub wymiar etatu: pełny etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współudział w sporządzaniu i monitorowaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, a także strategii i programów rozwoju regionu oraz jego obszarów –  w zakresie energetyki,
 • współudział w wykonywaniu opracowań analityczno-studialnych, koncepcyjnych i projektowych w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego  – szczególnie dotyczących rozwoju energetyki (systemów: elektroenergetycznych, gazowniczych i paliw płynnych, a także odnawialnych źródeł energii)
 • przygotowywanie opinii zarządu województwa mazowieckiego dotyczących projektów dokumentów planowania energetycznego sporządzanych przez gminy i przedsiębiorstwa energetyczne,
 • przygotowywanie opinii do projektów przepisów oraz dokumentów krajowych
 • udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach,  w tym zagranicznych.

Wykształcenie wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie energetyki

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie energetyki lub w jednej z następujących dziedzin: geografia ekonomiczna, rozwój regionalny, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska – pod warunkiem, że  program studiów obejmował wiedzę z zakresu energetyki lub że wykształcenie uzupełniono studiami podyplomowymi w dziedzinie energetyki,
 • znajomość problematyki sporządzania dokumentów planowania energetycznego oraz kompetencji organów administracji rządowej i samorządowej w tym zakresie,
 • znajomość problemów i możliwości rozwoju systemów energetycznych oraz odnawialnych źródeł energii w województwie mazowieckim,
 • znajomość języka angielskiego w zakresie podstawowym,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
 • kreatywność oraz umiejętność występowania na forum publicznym,
 • dyspozycyjność do wyjazdów służbowych, w tym zagranicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność wykonywania opracowań analityczno-studialnych i koncepcyjnych,
 • umiejętność pracy  pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

 • życiorys (CV) ze szczegółowym określeniem przebiegu pracy,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
 • kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) tj. z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

Forma składania dokumentów:

osobiście lub pocztą

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca biurowa przy komputerze,
 • budynek nie przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MBPR w Warszawie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2014-12-03

pod adres:

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Solec 22  lub  przesłać pocztą na adres:
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
w Warszawie, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

do dnia 3.12.2014 r. (decyduje data stempla pocztowego)
z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr 12/2014”.
Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu związanym z naborem.
Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem.
Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne będą poinformowani telefonicznie o dalszym przebiegu naboru.
Po przeprowadzonym postępowaniu sprawdzającym informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP-ie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego (www.mbpr.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.