1. O możliwości odbycia praktyki przez studenta decyduje szef placówki (Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie pośredniczy w organizacji praktyk studenckich).
2. Na praktykę przyjmowani mogą być studenci:
a) posiadający obywatelstwo polskie,
b) mający skierowanie z macierzystej uczelni z rekomendacją rektora, dziekana lub promotora pracy magisterskiej (dyplomowej, doktorskiej),
c) z kierunków związanych z profilem MSZ (stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, prawo, dziennikarstwo, ekonomia, zarządzanie kulturą itp.),
3. Minimalny czas trwania praktyki studenckiej wynosi jeden miesiąc.
4. Studenci odbywający praktyki nie mogą mieć dostępu do dokumentów zawierających informacje niejawne. Biuro Informacji i Łączności dopuszcza – w trybie wyjątkowym – obecność studentów w II strefie pod warunkiem spełnienia przez placówkę wymogów bezpieczeństwa, tj. gdy wchodzenie do strefy i przebywanie w niej odbywać się będzie pod stałym nadzorem uprawnionych pracowników placówki.
5. MSZ nie pokrywa kosztów przejazdu, nie zabezpiecza i nie pokrywa kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia zdrowotnego w czasie trwania praktyki.
6. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (Biuro Bezpieczeństwa Dyplomatycznego) powinien otrzymać na 14 dni przed rozpoczęciem praktyki następujące informacje o studencie:
a) imię, nazwisko
b) PESEL
c) imiona ojca i matki, nazwisko panieńskie matki
d) data i miejsce urodzenia studenta
e) adres stałego zamieszkania
f) adres tymczasowego zamieszkania
g) numer telefonu do kontaktu
h) nazwa uczelni, wydział i adres
i) okres odbywania praktyki
j) adres zamieszkania i numer telefonu studenta w miejscu odbywania praktyki.

Więcej informacji na stronach poszczególnych placówek konsularno-dyplomatycznych