Zgodnie z art. 78 kodeksu cywilnego do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Nie ma wątpliwości, że zawarcie umowy w formie wirtualnej przy wykorzystaniu e-podpisu jest dopuszczalne i wywołuje skutki prawne, takie jak złożenie oświadczenia woli w tradycyjnej formie pisemnej.

Dopuszczalne jest także posługiwanie się bezpiecznym podpisem w postępowaniu administracyjnym, a także sądowym postępowaniu cywilnym.

Każde pismo kierowane do sądu administracyjnego musi zostać podpisane przez stronę lub jej pełnomocnika. Jednak – jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny – podpis elektroniczny nie spełnia wymogów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie wywołuje skutków prawnych, ponieważ w postępowaniu sądowoadministracyjnym sąd nie jest zobowiązany do posługiwania się w korespondencji elektronicznej certyfikatami, o których mowa w ustawie o podpisie elektronicznym (postanowienie NSA z 10 września 2008 r., sygn. akt: I OZ 673/08).

Brak wyraźnego wskazania w ustawie dopuszczalności posługiwania się e-podpisem oznacza, że każde pismo wnoszone do sądu administracyjnego w formie elektronicznej będzie wymagało późniejszego własnoręcznego podpisania przez stronę bez względu na to, czy posłużyła się bezpiecznym podpisem elektronicznym.