Intencją Process Renewal Group Polska jest stworzenie w Polsce stałego forum:

 • wymiany doświadczeń praktyków BPM reprezentujących organizacje sektora prywatnego i administracji publicznej
 • promowania polskich osiągnięć w dziedzinie BPM – organizacyjnych, metodycznych,
 • technologicznych i kulturowych
 • budowania świadomości procesowej oraz propagowania wiedzy z dziedziny BPM
 • podnoszenia i zwiększania kompetencji nowoczesnego zarządzania uczestników Forum.
   

Głównym, dorocznym wydarzeniem tego forum będzie spotkanie praktyków i ekspertów, którego
zasadniczą część stanowią prezentacje studiów przypadków przedsiębiorstw i instytucji publicznych
działających w Polsce.

W związku z organizacją kolejnej edycji Forum Praktyków BPM – Process Oriented Organization 2014
zwracam się z prośbą o objęcie patronatem medialnym tego wydarzenia.

Na następnych stronach znajdziecie Państwo informacje o:
I. założeniach Forum Praktyków BPM – Process Oriented Organization 2014,
II. Process Oriented Organization 2013,
III. Process Renewal Group Polska.

I Process Oriented Organization 2014 – założenia

Tematem przewodnim cyklu wydarzeń BPM in Practice 2014 jest integracja wszystkich obszarów zarządzania
organizacją dzięki wykorzystaniu podejścia procesowego.
Głównym celem jest pogłębienie wzajemnego rozumienia oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy IT a merytorycznymi komórkami organizacji dzięki zastosowaniu szeroko rozumianego zarządzania procesami biznesowymi.
1. Termin i miejsce
13-14.10.2014, siedziba Business Centre Club w Warszawie.
2. Uczestnicy
Forum Praktyków BPM skierowane jest przede wszystkim do kadry zarządzającej, kierowników i profesjonalistów
BPM, którzy decydują lub aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunków rozwoju organizacji oraz mają wpływ na projektowanie i dokonywanie wyboru koncepcji oraz rozwiązań wspierających zarządzanie organizacją i procesami biznesowymi.
Przewidywana liczba uczestników to 130-150 przedstawicieli organizacji administracji publicznej i sektora prywatnego, w tym ok. 40 prelegentów i gości specjalnych.

Potencjalni uczestnicy reprezentują różne obszary i funkcje organizacji, m.in.:

 • Projekty wzrostu efektywności, reorganizacji i informatyzacji
 • Optymalizacja i usprawnianie procesów z wykorzystaniem różnorodnych metodyk oraz systemów wspierających realizację procesów biznesowych
 • Strategia, kontroling biznesowy i kontrola zarządcza
 • Centra kompetencji BPM: Architektura Procesów i BPM Governance
 • Centra kompetencji EA: Architektura korporacyjna i EA Governance
 • Zarządzanie jakością.

3. Program Process Oriented Organization 2014
Tematyka, czas trwania oraz formuła Process Oriented Organization 2014 zostały dostosowane do preferencji
potencjalnych uczestników (na podstawie opinii uczestników Process Oriented Organization 2013 uzyskanych z
anonimowych ankiet).
Program obejmuje:

 • wystąpienie międzynarodowego praktyka,
 • panel dyskusyjny najwyższej kadry zarządzającej z udziałem prezesów, członków zarządów i dyrektorów z wybranych organizacji prezentujących swoje doświadczenia podczas konferencji
 • 2 sesje tematyczne, a w każdej z nich prezentacje 2-óch studiów przypadków (jedna z sektora prywatnego i jedna z administracji publicznej), każda sesja zostanie zakończona moderowaną dyskusją z udziałem prelegentów,
 • sesja z prezentacjami studiów przypadków dotycząca nowoczesnych technologii wspierających zarządzanie organizacją i poprawę wyników całej organizacji lub jej wybranych obszarów działalności
 • prezentacje studiów przypadków organizacji operujących w Polsce, które chcą podzielić się doświadczeniami z wdrożeń BPM
 • warsztat projektowania procesu i jednoczesnego budowania aplikacji wspierającej ten proces,
 • spotkanie networkingowe w pierwszym dniu Forum.

4. Tematyka wystąpień
Studia przypadków
Obszary tematyczne do prezentacji studiów przypadków (administracja publiczna i sektor prywatny):

 • Droga do wdrożenia organizacji procesowej
 • Synergia: BPM, Jakość, SixSigma, Lean, EA i IT
 • Sesja: Strategia, cele, pomiary i raportowanie wyników w organizacji procesowej
 • Sesja: Optymalizacja procesów i zarządzanie organizacją – nowoczesne technologie wspierające BI, EA, BPM
 • Sesja: Od zarządzania jakością do BPM

Panele dyskusyjne
a. Panel dyskusyjny najwyższej kadry zarządzającej: Jakie są główne bariery wdrażania zarządzania
procesowego: finanse, architektura, kultura czy technologia?
b. Panel dyskusyjny prelegentów: Jak wykorzystywać podejście procesowe w kontroli zarządczej i kontrolingu
biznesowym?
c. Panel dyskusyjny prelegentów: Rola i zadania Centrum Kompetencji Procesowych, działów IT oraz
dostawców rozwiązań IT w budowaniu organizacji procesowej
5. Wydawnictwa i promocja Process Oriented Organization 2014
Tegorocznym Patronami medialnymi są m.in. Harvard Business Review Polska, CIO, Problemy Jakości, Controlling, .
Wystąpienia prelegentów zostaną utrwalone w drukowanej Księdze Process Oriented Organization 2014.
6. Koszty Process Oriented Organization 2014
Forum praktyków BPM Process Oriented Organization ma charakter non profit dla organizatora i prelegentów.
Koszty organizacji tegorocznego forum zostaną pokryte przez:
1. sponsorów (planowane 20% wpływów)
2. uczestników (planowane 80% wpływów).
Process Renewal Group Polska  ul. Modrzewiowa 4/23, 04-004 Warszawa  www.prgpolska.pl 4
III Process Oriented Organization 2013 – pierwsza edycja
W ramach inicjatywy BPM in Practice w październiku 2013 odbył się cykl spotkań praktyków (Litwa, Polska, Niemcy) poświęcony powiązaniom pokrewnych dziedzin: zarządzania procesami biznesowymi i analizy biznesowej. Patronat merytoryczny objęły Międzynarodowy Instytut Analizy Biznesowej (IIBA) oraz BP Trends – jeden z największych międzynarodowych portali skupiający praktyków, ekspertów, dostawców oprogramowania i naukowców dziedziny BPM. Wśród międzynarodowych ekspertów prezentujących swoje doświadczenia znaleźli się Kathleen Barret – Prezydent założyciel i wieloletni Dyrektor Generalny IIBA oraz Roger Burlton – Przewodniczący Rady Konsultacyjnej BP Trends.
Wydarzenie w Polsce przyjęło nazwę Process Oriented Organization 2013. Odbyło się w dniach 16-17 października w Hotelu Hyatt Regency Warsaw. Tematyka skupiona była wokół strategicznych aspektów zarzadzania procesami
biznesowymi w praktyce zarządczej sektora prywatnego i administracji publicznej w Polsce i na świecie.
Organizatorami byli Process Renewal Group Polska oraz Służba Celna.
Szczegółowe informacje o Process Oriented Organization 2013 oraz fotorelacja z opiniami uczestników znajdują się na stronie www.bpmpractice.pl. Podsumowanie spotkania można znaleźć również na stronie internetowej Ministerstwa
Finansów www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/id/6298308.
1. Patronaty
Patronat honorowy – Szef Służby Celnej
Patronaty merytoryczne – BP Trends, Process Renewal Group Polska, Międzynarodowy Instytut Analizy Biznesowej
(IIBA)
Patronaty medialne (m.in.): magazyn CIO, Harvard Business Review Polska, Gazeta Bankowa, publiczni.pl, egospodarka,
Eurologistic, Problemy Jakości
2. Goście specjalni
Kathleen Barret – wieloletni Prezydent i założyciel Międzynarodowego Instytutu Analizy Biznesowej (IIBA)
Roger Burlton – Przewodniczący Rady Konsultacyjnej BP Trends
Andrzej F. Zieliński – Dyrektor ds. Polityki Celnej w Dyrekcji Generalnej TAXUD w Komisji Europejskiej
Andrzej Ręgowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
Zbigniew Derdziuk – Prezes ZUS
3. Program
Bardzo wysoki poziom merytoryczny zapewniły wystąpienia oraz udział w panelach dyskusyjnych międzynarodowych ekspertów i członków najwyższego kierownictwa polskich przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

Programobejmował:
a. Wystąpienia międzynarodowych ekspertów oraz polskich praktyków BPM:

 • 4 prezentacje międzynarodowych ekspertów,
 • 12 studiów przypadków organizacji prowadzących działalność w Polsce (6 przedstawicieli administracji publicznej rożnych szczebli i 6 przedstawicieli firm prywatnych)

b. Dwa panele dyskusyjne:

 • międzynarodowych ekspertów,
 • przedstawicieli najwyższego kierownictwa administracji publicznej (ZUS, MAiC i MF) oraz przedstawicieli zarządów polskich przedsiębiorstw (Orlen Oil, A.Blikle).

c. Prezentację wyników ogólnopolskiego badania „Dojrzałość procesowa organizacji w Polsce 2013”
identyfikującego podobieństwa i różnice dojrzałości procesowej administracji publicznej i sektora prywatnego.
Process Renewal Group Polska  ul. Modrzewiowa 4/23, 04-004 Warszawa  www.prgpolska.pl 5
4. Uczestnicy
W pierwszej edycji Process Oriented Organization wzięło udział 138 przedstawicieli reprezentujących różne szczeble
administracji publicznej i różnorodne branże sektora prywatnego.

 • Kadra zarządzająca
 • Kierownicy zespołów odpowiedzialnych za rozwój systemów zarządzania opartych o procesy,
 • Kierownicy projektów,
 • Pełnomocnicy ds. jakości i zintegrowanych systemów zarządzania,
 • Analitycy biznesowi i analitycy BPM
 • Eksperci odpowiedzialni za rozwój i utrzymanie repozytoriów procesów

Uczestnicy wg. branż i grup stanowisk
5. Ocena Process Oriented Organization 2013
Według opinii wyrażonych w anonimowych ankietach 80,5% uczestników konferencji zadeklarowało chęć ponownego wzięcia udziału w kolejnych edycjach, 19,5% wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”. Poziom merytoryczny, przydatność do rozwoju zawodowego oraz materiały konferencyjne zostały ocenione wysoko lub bardzo wysoko przez zdecydowaną większość uczestników (skala 1-5, gdzie 5 jest najwyższą oceną).
Wybrane opinie uczestników znajdują się na stronie www.bpmpractice.pl

IV Process Renewal Group Polska – organizator Forum Praktyków BPM
Process Oriented Organization
Process Renewal Group Polska to firma doradczo-szkoleniowa specjalizująca się w strategicznym zarządzaniu
procesami biznesowymi oraz budowaniu „szytych na miarę” systemów zarządzania opartych o procesy biznesowe.
Prowadzi działalność od 2003 roku i jest jedynym przedstawicielem Process Renewal Group w Polsce. Posiada licencję do komercyjnego wykorzystywania metodyki BPM Framework. Od 2009 roku współpracuje z BP Trends
(www.bptrends.com).
Od 2003 roku PRG Polska było współorganizatorem 8 konferencji i seminariów, w których wzięli udział uznani
międzynarodowi eksperci BPM m.in.:

 • John Zachmann
 • Howard Smith
 • Ron Ross
 • Roger T. Burlton
 • Kiran Garimella
 • Kathleen Barret
 • Frits Bussemaker
 • Rob Davis
 • Derek Meiers

Process Renewal Group Polska nie jest zależne i nie reprezentuje żadnego z dostawców rozwiązań informatycznych.
Więcej informacji o Process Renewal Group Polska znajduje się na stronie www.prgpolska.pl.