Program został opracowany z inicjatywy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako ministra właściwego ds. informatyzacji. W trakcie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przedstawicieli środowiska informatycznego: Krajową Izbę Gospodarczą, Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Priorytetowym celem projektu CORA jest wprowadzenie procesowej organizacji pracy w administracji publicznej, efektywnie wykorzystującej możliwości technologii informacyjno-telekomunikacyjnej i świadczącej obywatelom oraz przedsiębiorcom usługi publiczne z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

Urzędnicy i funkcjonariusze publiczni w Polsce powinni poszerzyć umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w zakresie swoich zadań, oraz zapoznać się z tendencjami zmian w gospodarce i życiu społecznym wynikającymi z ich wykorzystania. Z tego powodu proponowany program kształcenia zapewnia zarówno szkolenia i kursy w zakresie użytkowania technik ICT, ale także stałe, kompetentne doradztwo, wsparcie techniczne i organizacyjne oraz niezbędną pomoc przy transformacji procesów administracyjnych. Szkolenia obejmują także zagadnienia neutralności technologicznej oraz interoperacyjności systemów informatycznych, co powinno zapobiec monopolizacji rozwiązań i technologii informacyjnych stosowanych przez administrację publiczną.

Nad programami i jakością prowadzonych szkoleń oraz systemem oceniania czuwać będzie Rada Programowa, powołana przez ministra właściwego ds. informatyzacji. W jej skład wejdą kompetentni eksperci z zakresu administracji, samorządności, informatyki, organizacji procesów biznesowych, edukacji i szkoleń oraz przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.