419 samorządów (353 gminy i 66 powiatów) otrzyma z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych ok. 130 mln zł. 45 spośród tych samorządów (w woj. lubelskim) otrzyma promesy na realizację zadań lessowych.

W najbliższym czasie promesy dotacyjne zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego.