Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i potrwa do wyczerpania limitu środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2008 rok.

Budżet działania na lata 2007- 2013 wynosi: 364 411 765,00 euro.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2008 roku wynosi: 31 252 729,00 euro.

W ramach działania 8.3 Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie maksymalnie w wysokości 85% kwalifikujących się wydatków. Pozostała część (w wysokości co najmniej 15%) musi zostać pokryta ze środków własnych Wnioskodawcy.

Wnioskodawcami mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • konsorcja jednostek samorządu terytorialnego
 • konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.
 • Projekty kwalifikujące się do dofinansowania mogą składać się z następujących elementów:

 • koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (maksymalnie przez okres 3 lat) oraz związane z tym:

  dostarczenie, instalacja oraz serwisowanie sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,

 • przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla użytkowników końcowych projektu,
 • dofinansowanie kosztów operacyjnych oraz kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników jednostek samorządu terytorialnego i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z jednostką samorządu terytorialnego, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania,
 • promocja projektu na obszarze objętym projektem.
 • Formularze i dokumenty przydatne do złożenia wniosków, szczegółowe informacje dotyczące naboru projektów oraz poszczególnych Osi Programów Operacyjnych znajdują się na stronie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.