Procedura rozpatrywania odwołań niewiele zmieni się w porównaniu ze stanem obecnym. Wykonawcy mogą wnosić odwołania do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od rozstrzygnięć protestu przez zamawiającego. Rozpoznawać mają je trzyosobowe składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej, pod warunkiem uiszczenia odpowiedniego wpisu. Przedsiębiorca niezadowolony z rozstrzygnięcia ma prawo wnieść skargę do sądu okręgowego.

W nowym rozporządzeniu szczegółowo uregulowano przebieg postępowania odwoławczego, zwłaszcza organizację posiedzeń i rozpraw prowadzonych przed KIO. Wprowadzono przepisy dokładnie regulujące sposób przekazywania odwołania przez prezesa UZP prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej – czytamy w „GP”.

Doprecyzowano także procedurę przystępowania wykonawców do postępowania odwoławczego, a także możliwość cofnięcia przystąpienia przez przedsiębiorcę do czasu zamknięcia rozprawy.