Prawo miejscowe można wydawać tylko na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych, z reguły konkretnych. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych np. nakazuje gminom, by rozstrzygnęły, jakie stawki podatku od nieruchomości będą obowiązywały na ich terenie. Stawki te jednak nie mogą być wyższe od wymienionych w ustawie.

Przeciwnicy wydanych przepisów mogą z nimi walczyć na drodze sądowej, wnosząc skargi na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. Najczęściej do sądu administracyjnego wpływają sprawy dotyczące przekroczenia kompetencji przez gminę.