Płatności, monitoring i kontrola to trzy główne obszary, na których w
okresie zamykania programu w szczególny sposób skupi się działalność IZ.

Efekty ZPORR

Na realizację ZPORR w latach 2004-2006 przeznaczone zostało 4,083 mld euro w tym
2,5 mld euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 438 mln
euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałe środki stanowią wkład własny
beneficjentów oraz pochodzą z budżetu państwa. Środki ze ZPORR zostały podzielone na
alokacje wojewódzkie.

Na koniec marca 2008r., wartość umów podpisanych z beneficjentami wyniosła 11,390
mld zł, co stanowi 102,93 proc. dostępnych środków w programie. Kwota płatności
wynosi natomiast 9,07 mld zł, czyli prawie 82 proc. alokacji dla ZPORR. Nie ma zatem
ryzyka utraty środków w tym programie.

W ramach ZPORR realizowanych jest 12 786 projektów. Dzięki realizacji programu
udało się m.in. wybudować lub zmodernizować ponad 3 tys. km dróg wojewódzkich,
powiatowych i gminnych. Powstało ponad 3,2 tys. km sieci kanalizacyjnej i ponad 2,8 tys.
km sieci wodociągowej, zbudowano 107 oczyszczalni ścieków i 67 stacji uzdatniania
wody. Zakupiono ponad 2 tys. sztuk sprzętu medycznego, a wsparcie uzyskało prawie
200 zakładów opieki zdrowotnej. Stworzono ponad 320 węzłów dostępowych
umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej. Prawie 790 jednostek publicznych
zostało podłączonych do bezpiecznego szerokopasmowego Internetu. Zbudowano ponad
700 publicznych punktów dostępu do Internetu. Wsparcie uzyskało również ponad 2,7
tys. mikroprzedsiębiorstw.

Przygotowania do zamknięcia programu

Obecnie, kiedy wszystkie środki zostały już rozdysponowane, najważniejsze jest
prawidłowe rozliczenie i zamknięcie programu.
Dla każdego programu operacyjnego państwo członkowskie ma przedstawić Komisji
Europejskiej trzy „dokumenty zamknięcia”:

 • potwierdzoną deklarację końcowych wydatków, włącznie z wnioskiem o płatność
  końcową,

 • sprawozdanie końcowe,
 • deklarację zamknięcia pomocy.
 • W przypadku ZPORR ostatecznym terminem na przekazanie do KE wszystkich
  dokumentów zamknięcia pomocy jest 31 lipca 2010 r.
  Aby zapewnić zachowanie nieprzekraczalnego terminu złożenia dokumentów zamknięcia
  do Komisji Europejskiej (31 lipca 2010 r.) Instytucja Zarządzająca ZPORR opracowała
  terminarz działań związanych z przekazywaniem ostatnich wniosków o płatność i
  przygotowaniem sprawozdań końcowych z realizacji programu.