Realizując wspólne projekty ugrupowania będą mogły korzystać zarówno ze środków pochodzących z budżetu UE, jak i ze środków własnych. To może je odróżniać od inicjatyw podejmowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, które z założenia są współfinansowane z unijnych funduszy.

Druga znacząca różnica polega na nadaniu EUWT podmiotowości prawnej, którą uzyska ono z chwilą rejestracji. Dlatego stwarza to szansę na rozszerzenie dotychczasowej współpracy.

Inicjatywa utworzenia ugrupowania musi wyjść od zainteresowanych podmiotów. W przypadku jednostek samorządowych uchwałę o przystąpieniu będzie podejmował organ stanowiący takiej jednostki bezwzględną większością głosów.

Zgodę na utworzenie (bądź przystąpienie do już istniejącego) ugrupowania będzie wydawał Minister Spraw Zagranicznych w porozumieniu z szefami resortów spraw wewnętrznych, finansów i rozwoju regionalnego. Szef MSZ będzie prowadził rejestr Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej. Warto zaznaczyć, że również Polska, jako cały kraj, może przystąpić do takiego ugrupowania. Planuje się, aby uchwałę w tej sprawie podejmowała Rada Ministrów. Jednocześnie będzie ona wyznaczać ministra odpowiedzialnego za reprezentowanie kraju w danym ugrupowaniu – pisze dziennik.