Sołectwa będą mogły pozyskiwać za pośrednictwem funduszu środki na przedsięwzięcia, które zgłoszone jako inicjatywa mieszkańców, będą zadaniami własnymi gminy. Ponadto z funduszu sołeckiego można będzie finansować także działania służące likwidacji skutków klęsk żywiołowych.

Według projektu ustawy o funduszu sołeckim, istotnym warunkiem przyznania środków będzie złożenie przez sołectwo wniosku do wójta.

Wielkość funduszu będzie uzależniona od kondycji finansowej gminy oraz od liczby mieszkańców sołectwa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – autor projektu – szacuje, że średnio wyniesie on dla jednej gminy ok. 10 tys. zł.

Gminy będą mogły odzyskać część kwoty wydanej w ramach funduszu sołeckiego w formie dotacji celowej; w zależności od wysokości dochodów danej gminy budżet państwa zwróci od 10 do 30 proc., ale refundacja będzie dotyczyła wydatków poniesionych w roku poprzedzającym rok otrzymania zwrotu.