„Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy tekstu projektów oraz obowiązujących ustaw znaczna część zgłoszonych uwag (przez Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST – red.) została uznana za uzasadnioną, wobec czego proponuję ich uwzględnienie” – napisał Jacek Cichocki, jeszcze jako sekretarz stanu w KPRM, w piśmie do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

W przesłanym 16 listopada stanowisku poinformował m.in. że KPRM zgadza się na powrót do podziału formularzy na część jawną (A) i niejawną (B) oraz na przywrócenie w objaśnieniach informacji o konieczności podania składników majątku w kraju i za granicą.

 

Rząd uznał też argumenty samorządowców i chce wycofać się z wymogu podawania do publicznej wiadomości numeru PESEL oraz z podawania danych osób trzecich, które nie mają znaczenia dla określenia stanu majątkowego składającego oświadczenie.

 

W przedstawionym stanowisku KPRM proponuje też przeniesienie danych o adresie zamieszkania składającego oświadczenie do części B (niejawnej).

 

W części dotyczącej informacji o nieruchomościach i zasobach pieniężnych KPRM zapowiada wykreślenie z oświadczeń informacji na temat podmiotu, od którego nabyto nieruchomość oraz danych dotyczących przychodu z gospodarstwa rolnego.

 

Zgodnie z propozycjami strony samorządowej ma zostać usunięty podział na środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w gotówce. Usunięte zostaną też informacje o funduszach inwestycyjnych, ubezpieczeniach kapitałowych i kategorii „inne”.

 

W oświadczeniu majątkowym nie będą musiały być zamieszczane m.in. informacje o łącznej kwocie dochodu małżonka uzyskanego w roku ubiegłym oraz o danych podmiotu, od którego nabyto mienie ruchome.

 

Wartość danego składnika mienia ruchomego określana będzie na podstawie daty i ceny z dokumentu stwierdzającego nabycie albo dokumentu określającego wartość, a w przypadku braku wymienionych dokumentów – na podstawie opisu składnika mienia i przybliżonej daty nabycia.