Uzasadnienie dla powstania Strategii, główne jej założenia, metody i etapy pracy nad dokumentem oraz planowane ramy jej wdrażania zaprezentował Pan Włodzimierz Marciński – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA, który to Departament jest podmiotem koordynującym realizację Strategii.

Następnie członkowie Rady podjęli dyskusję na temat tekstu Strategii oraz wynikających z niej zadań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Pan Witold Drożdż – Podsekretarz Stanu w MSWiA złożył szczególne podziękowania tym członkom Rady, którzy aktywnie uczestniczyli w procesie konsultacji założeń Strategii.

Rada Informatyzacji wyraziła pozytywną opinię o zaprezentowanym dokumencie oraz zadeklarowała wsparcie dla działań MSWiA w zakresie realizacji zadań i celów Strategii oraz aktywnego promowania idei społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja przez Pana Wojciecha Wiewiórowskiego – Dyrektora Departamentu Informatyzacji MSWiA, planowanych zmian w projekcie nowelizacji ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a następnie dyskusja na ten temat.

Podczas dyskusji uczestnicy skupili się na omówieniu dotychczasowej roli Rady Informatyzacji jako organu opiniodawczo-doradczego ministra właściwego do spraw informatyzacji działającego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, i ewentualnym przedefiniowaniu jej pozycji i zadań w kontekście nowelizacji tej ustawy.

Pobierz projekt Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego >>>