Dodatkowo, radny wojewódzki będący członkiem komisji rewizyjnej nie będzie mógł pełnić funkcji marszałka województwa, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego sejmiku województwa, oraz członkostwa w zarządzie województwa.

Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego. Ustawodawca pozostawił więc radzie gminy (powiatu i sejmikowi wojewódzkiemu) prawo swobodnego kontrolowania składu osobowego komisji rewizyjnej. Ustawowy zakaz łączenia funkcji dotyczy tylko przewodniczącego rady bądź jego zastępcy.