Z wnioskiem do rady (sejmiku) o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium występuje komisja rewizyjna, która opiniuje także wykonanie budżetu danej jednostki.

Uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Wyjątkowo w tym roku nawet uchwała o nieudzieleniu absolutorium, poza osobistą porażką wójta czy prezydenta, nie będzie miała prawnego znaczenia. Tak stanowią przepisy, zgodnie z którymi dopiero uchwała o nieudzielenie absolutorium wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), podjęta po upływie dziewięciu miesięcy od dnia wyboru wójta (listopad 2006 r. red.) i nie później niż na dziewięć miesięcy przed zakończeniem kadencji, jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie jego odwołania.