Jeden z radnych Białej Podlaskiej przez dwa miesiące pełnił funkcję wiceprezesa Miejskiego Klubu Sportowego Podlasiak. Klub, użytkując mienie komunalne gminy, zarabiał na sprzedaży usług hotelowych oraz na wynajmie lokali biurowych i dzierżawie kortów tenisowych. Wojewoda lubelski stwierdził, że radny złamał przepis antykorupcyjny, o którym głosi art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zabrania się w nim radnym prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat.

Radny nie zgodził się z rozstrzygnięciem i zaskarżył je do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Dowodził on, że nie objął skutecznie funkcji członka zarządu klubu i jego wybór był nieważny, bo działał pod wpływem błędu. Nie miał świadomości, że naruszył przepis antykorupcyjny. Ponadto
wnioskował o zawieszenie postępowania i skierowanie przez sąd pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego, czy niniejszy artykuł prawny art. o samorządzie gminnym w związku z artykułem 190 ust. 1 pkt 2 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw jest zgodny z konstytucją.

WSA w Lublinie oddalił skargę radnego (sygn. III SA/Lu 207/08). W uzasadnieniu podniósł, że każdy, kto został wybrany na radnego, ma obowiązek znać podstawowy akt prawny obowiązujący w organach samorządu, czyli ustawę o samorządzie gminnym.