Porozumienie w sprawie uruchomienia usługi udostępnienia rejestru wyborców na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej
podpisali 19 stycznia br. Witold Drożdż, podsekretarz stanu MSWiA i Kazimierz Wojciech Czaplicki – kierownik Krajowego Biura Wyborczego.

Każdy urząd gminy posiadający Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP może zainstalować przygotowaną usługę i rozpocząć jej świadczenie na rzecz obywateli z pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Informacje o procesie instalacji usługi znajdują się na stronie www.epuap.gov.pl w zakładce „ePUAP dla Administracji”.

Zapytanie o umieszczeniu w rejestrze danej gminy można złożyć w swoim imieniu lub zapytać o wpis do rejestru innej osoby. Aby uzyskać informację, czy w danej gminie obywatel widnieje w rejestrze wyborców, należy zalogować się na platformę ePUAP, wejść w Katalog Usług Publicznych, a następnie odnaleźć wzór wniosku o udostępnienie rejestru wyborców poprzez wyszukanie żądanej gminy korzystając z podziału terytorialnego lub wg kategorii „Wybory i referenda”, wypełnić i wysłać do Urzędu Gminy. Po zweryfikowaniu informacji Urząd Gminy prześle odpowiedź do wnioskodawcy. Odpowiedź twierdząca oznacza, że obywatel znajduje się w rejestrze wyborców danej gminy; odpowiedź przecząca informuje o braku wpisu obywatela rejestru, natomiast odpowiedź: dane osoby wpisanej do rejestru są niezgodne z danymi osoby we wniosku, oznacza, że dane podane we wniosku nie pokrywają się ściśle z danymi w rejestrze wyborców.