8 grudnia br. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wprowadzające zasady wykonania ogólnych przepisów zawartych w dwóch rozporządzeniach podstawowych – rozporządzeniu ogólnym dotyczącym funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (1083/2006) oraz rozporządzeniu wprowadzającym zasady właściwe dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1080/2006). Rozporządzenie wykonawcze zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 27 grudnia 2006 r. (Dz.U. L 371/1 z 27.12.2006).

Po pakiecie 5 rozporządzeń przyjętych w lipcu 2006 r., rozporządzenie wykonawcze jest ostatnim aktem prawnym, dotyczącym okresu programowania 2007-2013 i jest niezbędne państwom członkowskim w organizacji i przygotowaniach do nowego okresu finansowania.

Nowe rozporządzenie zastępuje 9 rozporządzeń wykonawczych Komisji obowiązujących w okresie 2000-2006, dotyczących zarządzania funduszami. Zaproponowana architektura prawna wynika z dążenia KE do znacznego uproszczenia i zwiększenia przejrzystości zapisów wspólnotowych, regulujących zasady wykorzystania i funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po 2006 r. Szczegółowe zapisy rozporządzenia odzwierciedlają również inne główne cele modyfikacji zasad rządzących funduszami w latach 2007-2013, takie jak większa decentralizacja i proporcjonalność w zarządzaniu funduszami oraz większa przejrzystość w ich wykorzystaniu, która objawiać się będzie publikacją na poziomie krajowym informacji o beneficjentach i działaniach współfinansowanych z funduszy.

Na treść rozporządzenia składają się zapisy pogrupowane w 10 sekcjach tematycznych. Przepisy wykonawcze do rozporządzenia ogólnego zawierają wskazówki dla państw członkowskich w zakresie: informacji i komunikacji, informacji na temat wykorzystania funduszy, systemów zarządzania i kontroli, nieprawidłowości, danych osobowych, korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania zasady dodatkowości, elektronicznej wymiany danych oraz instrumentów inżynierii finansowej. Natomiast przepisy wykonawcze do rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obejmują zagadnienia kwalifikowalności wydatków na mieszkalnictwo oraz kwalifikowalności programów operacyjnych dla celu: Europejska Współpraca Terytorialna.

źródło:www.mrr.gov.pl