Takie rozwiązania znalazły się w przyjętym 3 listopada br. przez rząd projekcie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji, stworzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Urząd Komunikacji Elektronicznej. Nowe przepisy ustalają zasady współkorzystania oraz dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej przedsiębiorców w myśl zasady, że skoro infrastruktura ta została zbudowana za środki publiczne, powinna służyć ogółowi (zasada otwartej sieci). Zasady dostępu powinny być równe i przejrzyste.

Projekt wprowadza także możliwość realizowania działalności telekomunikacyjnej przez podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej (tj. przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą dotyczącą przesyłania, dystrybucji paliw lub energii oraz przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, będące jednostkami sektora finansów publicznych lub nadzorowane przez takie jednostki). Ponadto, przewiduje się obowiązek udostępniania przedsiębiorcom telekomunikacyjnym infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez te podmioty do ich podstawowej działalności.

Rząd zaproponował także ułatwienia w zakresie lokalizacji szczególnej formy inwestycji, jaką są regionalne sieci szerokopasmowe (sieci szerokopasmowe realizowane przez samorząd województwa lub porozumienie jst, budowane ze środków UE). Skrócenie ścieżki inwestycyjnej dla tych projektów umożliwi pełne wykorzystanie funduszy europejskich. Ułatwienia te są konieczne z uwagi na fakt, że środki przekazywane na ten cel przez Unię Europejską powinny być wykorzystane w określonych terminach, w przeciwnym przypadku przepadają.

Znaczne ułatwienia rząd przygotował również dla inwestycji telekomunikacyjnych na poziomie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jako zasadę przyjęto, że plan taki nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności. Wyjątkiem będą względy bezpieczeństwa państwa, ochrony środowiska, zdrowia itp.

Nowe przepisy wprowadzają ułatwienia w dostępie do nieruchomości na potrzeby telekomunikacji (tzw. prawo drogi). W tym zakresie rozszerzono katalog podmiotów mogących żądać prawa drogi o jednostki samorządu terytorialnego prowadzące działalność w telekomunikacji oraz wzmocniono uprawnienia prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Starosta po uzgodnieniu z prezesem UKE będzie wydawał zezwolenie na zajęcie nieruchomości pod instalację urządzeń łączności publicznej.

Projekt ustawy liberalizuje przepisy dotyczące zajęcia pasa drogowego na potrzeby infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wykorzystania urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz związanych z ich eksploatacją. Zgodnie z przepisami, zarządca drogi powinien udzielić zgody na zajęcie pasa drogowego na umieszczenie w nim infrastruktury i urządzeń telekomunikacyjnych. Odmowa może nastąpić w sytuacji, gdy mogłoby to spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych. Rząd proponuje zmniejszenie stawek maksymalnych za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych na potrzeby urządzeń telekomunikacyjnych.

Dzięki ustawie łatwiejsze będzie inwestowanie w nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną, zwiększy się konkurencja na tym rynku, a w konsekwencji nastąpi rozwój polskiego społeczeństwa informacyjnego i likwidacja wykluczenia cyfrowego. Powstanie szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej umożliwi rozwój e-usług (e-zakupy, e-bankowość, e-learaning).