W konferencji uczestniczyli przedstawiciele: władz rządowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, związków pracodawców, przedsiębiorców oraz wyższych uczelni pięciu województw Polski Wschodniej (lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) oraz autorzy ekspertyz do „Strategii…”

Krzysztof Hetman, Podsekretarz Stanu w MRR przedstawił historię prac nad dokumentem, a także główne jego założenia. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, projekt „Strategii…” został przedstawiony Komisji Europejskiej i zaakceptowany przez Komitet Rady Ministrów. Ostatni etap to przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutki realizacji strategii, a następnie przedstawienie kompleksowej strategii Radzie Ministrów. Konferencja, jako element konsultacji społecznych do projektu prognozy oddziaływania na środowisko, miała na celu umożliwienie zainteresowanym podmiotom zgłaszanie uwag i rekomendacji.

Wykonawca prognozy, Firma HYDROS Jacek Sawicki z Białegostoku, przedstawiła założenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko oraz rekomendacje wynikające z analizy skutków realizacji strategii. Panel dyskusyjny prowadził Janusz Mikuła, Podsekretarz Stanu w MRR.

Wszystkie uwagi zgłoszone do prognozy zostaną wnikliwie przeanalizowane. Przypominamy,
że uwagi można jeszcze zgłaszać do 3 września 2008 r. na adres porpw@mrr.gov.pl lub adres pocztowy:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Koordynacji Programów Regionalnych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

fot: www.mrr.gov.pl