W nowej perspektywie dofinansowanie z funduszy strukturalnych dostępne jest w ramach ponad 500 różnych działań (ścieżek dostępu) w programach operacyjnych. W dystrybucję funduszy zaangażowanych jest blisko 150 urzędów i instytucji. We wdrażaniu programów nowej perspektywy uczestniczy szereg nowych instytucji zbierających dopiero doświadczenia w tym zakresie. Niejednokrotnie tworzone przez nie procedury i wymagania względem aplikujących i rozliczających projekty beneficjentów są skomplikowane, a czasem również wygórowane.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako koordynator procesu wdrażania funduszy strukturalnych w skali kraju wyraźnie dostrzega ten problem. Przynajmniej częściowym remedium w tym zakresie może stać się, zainicjowane właśnie przez minister rozwoju regionalnego Elżbietę Bieńkowską, stałe przedsięwzięcie pod nazwą „Proste Fundusze”. W ramach tego przedsięwzięcia przy Ministrze Rozwoju Regionalnego powołany został zespół ekspertów – praktyków, z zadaniem badania indywidualnych i systemowych przypadków nadmiernej komplikacji procedur dostępu i rozliczania środków funduszy strukturalnych oraz formułowaniem sugestii zmian wytycznych MRR lub instrukcji wykonawczych poszczególnych instytucji. Najbliższe posiedzenie zespołu odbędzie się 13 sierpnia 2008 r. Równolegle uruchomiony zostanie w MRR adres poczty elektronicznej prostefundusze@mrr.gov.pl.

Adres ten jest kanałem kontaktu i zbierania informacji o wszelkich przypadkach nadmiernej komplikacji procedur w instytucjach mających styczność z beneficjentami. Wszyscy, którzy mają uwagi i pomysły na uproszczenie procedur, mogą przesyłać je na adres elektroniczny lub pocztowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dopiskiem na kopercie „Proste Fundusze”. Informacje te będą trafiać do Departamentu Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty, który będzie je przedkładał pod obrady zespołu ekspertów przy Ministrze Rozowju Regionalnego, lub będzie przekazywał zgłoszone problemy do rozwiązania specjalnie powołanym grupom ds. uproszczeń systemu przy każdej instytucji zarządzającej programem operacyjnym.

O czym należy pamiętać:

  • Uruchamiany kanał kontaktu ws. uproszczeń systemu i procedur nie jest kolejną ścieżką odwoławczą od decyzji instytucji dystrybuujących środki funduszy strukturalnych. Służy wyłącznie przekazywaniu informacji i pomysłów względem przypadków nadmiernych lub niewłaściwych wymagań proceduralnych.
  • Jeżeli chcesz, aby twoje pomysły i informacje mogły być skutecznie wykorzystane dla poprawy systemu musisz je precyzyjnie opisać podając nazwę programu operacyjnego, działania, czy schematu pomocy oraz instytucji których dotyczą.
  • Przekazywane informacje i pomysły muszą ograniczyć się wyłącznie do programów nowej perspektywy 2007-2013.
  • Pamiętajmy również, że nie wszystko da się uprościć. Trzeba się niejednokrotnie pogodzić z wymogami stawianymi przez Komisję Europejską czy krajowy system finansów publicznych.
    Więcej o akcji „Proste Fundusze”.
  • Więcej o akcji „Proste Fundusze” >>>

    źródło: fot. www.mrr.gov.pl