W pierwszej edycji konkursu, który odbył się w 2007 roku, dziedzinami konkursowymi były również usługi społeczne, a w 2008 roku – usługi techniczne (transport, gospodarka mieszkaniowa i komunalna). Do obu edycji konkursu ponad 100 samorządów zgłosiło 137 projektów. W sumie do grupy finalistów konkursu zaliczono 39 projektów, z który wyłoniono 24 laureatów.

Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in. takie praktyki jak: rozwinięcie potencjału małego muzeum miejskiego w Żorach dzięki wieloletniemu planowi realizacji cykli projektów kulturoznawczo-edukacyjnych, koszaliński system oceny przedszkoli i szkół, program polityki mieszkaniowej ze Szczecina, system wspierania lokalnej kultury ludowej oraz upowszechnianie informacji poprzez gminną telewizję internetową z gminy wiejskiej Masłów, utworzenie w Ełku miejskiej publicznej placówki oświatowo-wychowawczej „Centrum Edukacji Ekologicznej” propagującej ideę ekorozwoju, wewnątrzszkolny system zaopatrzenia w podręczniki z powiatu rawickiego czy kompleksowy system pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym z Bytowa.

Projekty zarówno laureatów, jak i finalistów znajdują się w Bazie Dobrych Praktyk, która jest dostępna na stronie www.jst.org.pl, a także na stronach internetowych wszystkich organizatorów konkursu.

Jak pokazują polskie i zagraniczne doświadczenia samorządów, jedną z najskuteczniejszych metod poprawy jakości usług dla mieszkańców jest wdrażanie innowacji, które zostały wcześniej opracowane i przetestowane w innych jednostkach, a następnie twórczo przystosowane do własnych warunków. Każdy z samorządów zgromadził w pewnych dziedzinach doświadczenia, którymi może podzielić się z innymi. Jednocześnie każda gmina czy powiat może skorzystać z dorobku innych samorządów w tych obszarach, w których opracowano już nowe, bardziej skuteczne rozwiązania.

Propozycje „dobrych praktyk” powinny dotyczyć innowacyjnych rozwiązań poprawiających jakość, efektywność i dostępność usług w dziedzinie usług społecznych (kultura, pomoc społeczna, oświata), które są realizowane przez administrację samorządową lub podległe jej jednostki. Zgłoszone do konkursu przykłady działań samorządów zostaną ocenione pod kątem pięciu podstawowych kryteriów: innowacyjności, skuteczności, efektywności kosztowej, integracji z systemem zarządzania strategicznego jednostki oraz możliwości zastosowania rozwiązania w innych samorządach.

KORZYŚCI DLA URZĘDU I MIESZKAŃCÓW

 • możliwość pokazania na forum ogólnopolskim osiągnięć danego samorządu, który dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjno-zarządczym jest lepszy od innych samorządów w dziedzinach konkursowych;
 • kontakt z innymi liderami zarządzania w samorządzie, który stwarza szansę poznania i wymiany doświadczeń na interesujący dany samorząd temat;
 • wzmocnienie motywacji pracowników oraz podniesienie ich prestiżu w oczach radnych i mieszkańców gminy czy powiatu;
 • nagrody dla laureatów, m.in. uczestnictwo w wyjeździe studyjnym do Norwegii (wyjazdy do Norwegii to jeden z najwyżej ocenionych przez uczestników komponentów całego projektu!);
 • poprawa jakości usług;
 • lepszy standard życia mieszkańców.

  DATY I INFORMACJE

  Zgłoszenia należy nadsyłać do 3 marca 2009 r. Wybór finalistów nastąpi do 8 kwietnia br., a laureatów – do 22 maja br. 

  Konferencja podsumowująca konkurs, podczas której zostaną ogłoszone wyniki, odbędzie się w 23 czerwca br. w Warszawie, w Kancelarii Senatu RP.

  „Broszura konkursowa” wraz formularzem zgłoszenia znajduje się na stronie www.zmp.poznan.pl.

  Honorowy patronat nad konkursem objęli – Marek Ziółkowski, wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Jego Ekscelencja Knut Hauge, ambasador Królestwa Norwegii w Polsce.