1. Konkurs na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich i Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty z zakresu m.in.:

 • identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, organizacji warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,
 • wsparcia psychologiczno- doradczego osób wchodzących i powracających na rynek pracy,
 • realizacji programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, staże i praktyki zawodowe oraz szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • wspierania wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia,
 • upowszechniania i promocji alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia,
 • organizacji kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych oraz opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy

  2. Konkurs na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach i działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

  Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty z zakresu:

 • tworzenia i wsparcia działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich,
 • projektów przyczyniających się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach,
 • działań informacyjno-promocyjnych, szkoleniowych, doradczych podnoszących świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia.
 • Szczegółowe informacje dotyczące rozpoczęcia naboru do konkursów pilotażowych można znaleźć na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu pod adresem: www.pokl.dwup.pl