W kompetencjach działań Zespołu do Spraw Wzmocnienia Potencjału Administracji Samorządowej znajdują się wszelkie kwestie dotyczące opiniowania realizacji Działania 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podczas spotkania objaśniano cele oraz obowiązki Zespołu, przedstawiono wszelkie informacje dotyczące wyżej wymienionego działania oraz stanu wdrażania Działania 5.2 PO KL. Jego głównym celem jest podniesienie wzrostu jakości usług publicznych, które są świadczone na szczeblu samorządu terytorialnego oraz poprawa jakości polityk i programów o zasięgu regionalnym i lokalnym.

Ponadto przewiduje się w ramach działania formy wsparcia ukierunkowane na pozytywny charakter funkcjonowania administracji lokalnego i szczebla regionalnego. Do osiągnięcia tego celu ma przyczynić się modernizacja przepisów zarządzania w jednostkach samorządowych. Mowa tu choćby o wdrożeniu planowania zadaniowego w ujęciu finansowym.

W ramach Działania przewiduje się także wsparcie ukierunkowane na usprawnienie procesu stanowienia prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto objęte wsparciem zostaną wszelkie przedsięwzięcia, które mają na celu poprawę jakości tworzonych przez administrację strategii i polityk o zasięgu lokalnym i regionalnym m.in. poprzez wzmocnienie zdolności do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi programowania, efektywnej implementacji zaprogramowanych polityk oraz oceny efektów ich wdrażania.