Takie wnioski płyną z konferencji Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, podczas której 23 czerwca br. przedstawiciele Polskiej Agencji Rrozowju Przedsięwbiorczości przedstawili wyniki pierwszego w Polsce badania potencjału kadr w długiej perspektywie.

Wśród kompetencji, które stanowić będą w przyszłości o jakości kadr, zarówno na poziomie zarządczym, jak i wykonawczym, dominować będą:

• kreatywność i przedsiębiorczość;

• „przekwalifikowalność” i mobilność;

• komunikacja interpersonalna;

• praca w zespole, zarządzanie zespołami;

• umiejętność funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym;

• ugruntowane podstawy matematyki;

• zarządzanie wiedzą i infobrokerstwo;

• znajomość technologii informatycznych;

• wykorzystanie technologii mobilnych;

• ochrona własności intelektualnej;

• znajomość języków obcych.

Przeprowadzone w ramach projektu badania i wyniki dyskusji ekspertów wskazują na potrzebę:

• wypracowania w multidysycplinarnym środowisku łączącym przedstawicieli nauki, biznesu, administracji, polityki i sektora społecznego stanowiska w sprawie paradygmatu rozwoju kraju;

• budowy systemu prognozowania i diagnozowania rynku pracy na poziomie kraju i regionów;

• zmian w systemie edukacji i programach nauczania umożliwiających wzrost zdolności adaptacyjnych do dynamicznie zmieniających się warunków na rynkach pracy;

• zwiększenia nacisku w ramach kształcenia kadr na studiach wyższych, kursach i studiach podyplomowych w zakresie tzw. kompetencji kluczowych i umiejętności o charakterze przekrojowym;

• rozwoju przedsiębiorczości akademickiej i systemu współpracy uczelni z gospodarką;

• zwiększenia znaczenia i zainteresowania przedmiotami ścisłymi w społeczeństwie;

• poprawy chłonności i przejrzystości gospodarki na wysoko wyspecjalizowanych absolwentów.