Eksperci uważają, że przygotowanie tylu projektów ustaw i przyjęcie ich przez Radę Ministrów jest zadaniem trudnym, ale nie niemożliwym.

Oto niektóre z nich:

Prawo karne: Planowane są cztery nowelizacje prawa karnego – po dwie zmiany w kodeksie postępowania karnego i kodeksie karnym.

Zagospodarowanie przestrzenne: Regulacje mają zmierzać do uproszczenia procedur planistycznych, co ma przełożyć się na zwiększoną podaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. W ten sposób mają zostać przyspieszone procedury inwestycyjne.

Administracja: Rząd zamierza zaostrzyć kwestie związane z oświadczeniami majątkowymi. W noweli o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne zamierza się wprowadzić nowe zasady kontroli prawdziwości oświadczeń.

Gospodarka odpadami: Powraca projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który ma wzmocnić uprawnienia gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Projekt wzbudza emocje po stronie zarówno samorządowców, jak i przedsiębiorców prywatnych, którzy obecnie mają dużo swobody, jeśli chodzi o wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców.

Administracja: Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o normalizacji, która zakłada redukcję wydatków na administrację publiczną. Ma to się dokonać poprzez nadanie nowego statusu i struktury Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu, co umożliwi zwiększenie finansowania jego działalności z własnych przychodów oraz innych źródeł.

Partnerstwo publiczno-prywatne – Bariery prawne dotyczące podejmowania wspólnych przedsięwzięć przez podmioty publiczne i prywatne mają być usunięte przez nowelizację ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ma to służyć ułatwieniu i rozwojowi takiej instytucji prawa, która ma mieć przełożenie na zwiększenie inwestycji.

Kontrola skarbowa: Projekt noweli o kontroli skarbowej usunie rozbieżności, które powodują wielość interpretacyjną. Kontrola skarbowa ma być bardziej efektywna. Projekt ten ma także uprościć i uelastycznić proces kontroli i audytu środków pochodzących z UE.

Prawo pracy: Rząd zamierza przyjąć projekt ustawy o wsparciu dla dzieci ofiar wypadków przy pracy. Ma ona obejmować aspekt zarówno materialny, jak i psychologiczny.

Prawo budowlane: Ma zostać uporządkowane wielokrotnie nowelizowane prawo budowlane. Powstanie jeden akt. Ministerstwo Budownictwa zamierza uprościć niektóre procedury związane z budownictwem oraz podnieść poziom bezpieczeństwa nowych obiektów.