Rząd na posiedzeniu 15 czerwca br. przyjął informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na orzyszły rok.

W dokumencie przyjęto ponadto następujące prognozowane wskaźniki na rok 2010:

• PKB w ujęcie realnym wzrośnie o 0,5 proc.,

• średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wyniesie 1,0 proc.,

• nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 2,1 proc.,

• nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniesie 2,5 proc.,

• przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej zmniejszy się o 2,2 proc.,

• stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku ukształtuje się na poziomie 13,8 proc.