Projekt przewiduje m.in. zmiany strukturalne w administracji publicznej. Mają one polegać na: ponownym zespoleniu na szczeblu województwa i powiatu organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przekazaniu Ochotniczych Hufców Pracy i ośrodków doradztwa rolniczego w gestię samorządu województwa.

W projekcie przyjęto zasadę, że nadrzędną rolę pełni konstytucyjna zasada subsydiarności państwa. Zgodnie z nią uprawnienia powinny być przypisane do najniższego szczebla administracji, który jest w stanie efektywniej realizować zadania. Kompetencje reglamentacyjno-porządkowe ma posiadać samorząd województwa, a wojewoda uprawnienia nadzorcze i kontrolne. Przekazane zadania i kompetencje powinny być przez samorząd przejmowane jako zadania własne.

Jednocześnie przygotowana nowelizacja porządkuje kompetencje między organami samorządu terytorialnego. Dotyczy to przed wszystkim przeniesienia uprawnień z zarządu województwa na marszałka w odniesieniu do wydawania decyzji administracyjnych
i niektórych uprawnień kontrolnych. Sejmiki województw zyskają uprawnienia do wydawania aktów prawa miejscowego.

Nowe prawo, które stanowi kolejny krok w procesie decentralizacji zadań publicznych, ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r. Natomiast 14 dni po ogłoszeniu ustawy wejdą w życie przepisy zobowiązujące pracodawcę do zawiadomienia pracowników wykonujących zadania i kompetencje podlegające przekazaniu, o zmianach w ich stosunku pracy. Wcześniej także wojewodowie będą musieli sporządzić wykazy przekazywanego samorządom mienia oraz powołać pełnomocników odpowiedzialnych za sprawny przebieg przekazywania kompetencji.

źródło: www.kprm.gov.pl