Kwestie związane z rodzicielstwem były już przedmiotem zainteresowań rządu poprzedniej kadencji, który przygotował i przyjął projekt stosownej ustawy. Jednak ze względu na wcześniejsze wybory – sprawa nie została doprowadzona do końca. Obecny rząd również zajął się tą sprawą. Ministerstwo Pracy przekazało do konsultacji projekt tzw. ustawy prorodzinnej, która zakłada:

1. Wydłużenie urlopów macierzyńskich do 26 i 39 tygodni
Urlop macierzyński miałby być wydłużony do:

 • 26 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 39 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.
 • Wydłużenie urlopów macierzyńskich miałoby się odbyć stopniowo, począwszy od 1 stycznia 2009 r. (rząd chce, aby ustawa weszła w życie z tym dniem):
  a) w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie:

 • w 2009 r. – 20 tygodni,<.li>
 • w 2010 r. i 2011 r. – 22 tygodni,
 • w 2012 r. i 2013 r. – 24 tygodni,
 • b) w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie:

 • w 2009 r. – 31 tygodni,
 • w 2010 r. i 2011 r. – 34 tygodni,
 • w 2012 r. i 2013 r. – 37 tygodni.
 • 2. Podniesienie podstawy wymiaru składek: emerytalnej i rentowej
  Kolejną planowaną zmianą jest podniesienie wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych. Jeśli ustawa wejdzie w życie, to osoby przebywające na urlopach wychowawczych będą miały wyższą emeryturę. Dotychczas podstawę wymiaru składek emerytalnej i rentowej stanowiła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Projekt przewiduje podniesienie jej do wysokości 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Natomiast w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe tych osób stanowiłaby kwota minimalnego wynagrodzenia, obowiązująca w danym roku.

  3. Ochronę pracownika decydującego się na obniżenie etatu w czasie urlopu wychowawczego
  Projekt przewiduje również dodatkową ochronę dla rodziców, którzy zdecydowali się pracować w czasie urlopu wychowawczego (dodanie § 2 do art. 1867 kodeksu pracy). Ochrona przed zwolnieniem obejmowałaby ich wówczas od dnia złożenia wniosku o obniżenie wymiaru etatu, aż do momentu powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy. Zwolnienie takiego pracownika byłoby dopuszczalne jedynie w sytuacji ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, lub z winy pracownika.

  4. Likwidację składek na FP i FGŚP za powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych
  Projekt ustawy przewiduje również zwolnienie pracodawców z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za osoby powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych przez okres 36 miesięcy, począwszy do pierwszego miesiąca po powrocie pracownika z takiego urlopu.

  5. Finansowanie przyzakładowych żłobków i przedszkoli z ZFŚS
  Jako dodatkową zachętę do rodzicielstwa rząd chce wprowadzić możliwość finansowania przyzakładowych żłobków i przedszkoli ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Projekt przewiduje włączenie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach do definicji działalności socjalnej.
  Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (z 5 lutego 2008 r.).

  Portal Kadrowy – odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne :: www.portalkadrowy.pl

  Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych