Jak czytamy w dzienniku na wniosek właściwych ministrów wycofane zostaną również projekty nowelizacji: ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego. Podobny los podzielą także dwa projekty zmieniające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, w tym jeden z autopoprawką. Akceptację Rady Ministrów zyskały natomiast projekty nowelizujące m.in. kodeks spółek handlowych, ustawę o drogach publicznych, o rachunkowości i o funduszach inwestycyjnych.