Projekt nowej ustawy o finansach publicznych zakłada konieczność wskazywania w uzasadnieniu do ustaw źródeł finansowania zmian, powodujących zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów samorządów. Dotychczas ani rząd, ani posłowie, wprowadzając w ustawach zmiany, nie musieli przejmować się ich kosztami, co dla samorządów oznaczało zwykle albo utratę wpływów, albo nowe zadania, na które nie przekazano dodatkowych środków.

Projekt nowej ustawy o finansach publicznych nakłada na Radę Ministrów obowiązek wyliczenia skutków proponowanych aktów prawnych, wskazania źródeł ich sfinansowania oraz opisu celów nowych zadań i mierników ich wykonania. Jest to regulacja zdecydowanie odpowiadająca na postulaty samorządów.

Projektowana treść ustawy o finansach publicznych zmierza w kierunku wzmocnienia realizacji konstytucyjnej zasady gwarancji adekwatności środków finansowych do zakresu realizowanych zadań, o przestrzeganie której niejednokrotnie postulowali przedstawiciele samorządu terytorialnego. Samorządy od dawna oczekiwały na zmianę, która znalazła się w projekcie nowej ustawy o finansach publicznych. Oczekiwania te jeszcze wzrosły, gdy posłowie uchwalili zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, których ciężar ekonomiczny poniosą w połowie samorządy – podaje „Gazeta Prawna”.