Nowela rozszerza procedurę odwoławczą o sądownictwo administracyjne. Po wyczerpaniu się obecnie stosowanej ścieżki urzędowej ubiegający się o dotacje podmiot będzie mógł złożyć skargę do sądu administracyjnego – mówi Augustyn Kubik, wiceminister rozwoju regionalnego.

Wyjaśnia, że skarga musi dotyczyć kwestii związanych z naruszeniem prawa przez urząd podczas oceny wniosków o dotacje.

Obecnie ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju pozbawia beneficjentów możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem.

Z propozycji MRR wynika, że sądy będą mogły oddalić skargę, umorzyć postępowanie lub przyznać rację stronie skarżącej. Nie będzie to oznaczało automatycznego przyznania dotacji, bo sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia do urzędu.